X

Ostust taganemine

Väljavõte ostutingimustest:

Tarbija taganemisõigus

 1. Tarbijast ostjal on õigus vastavalt alltoodule taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, mida tõendab tarbijast ostja allkiri toote saate- või vastuvõtmise lehel koos toote kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab tarbijast ostja esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse (tüüpvorm on kättesaadav siin), milles tarbijast ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt tagasi ostuhinna või vahetada ostetud toote mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.

 2. Tarbijast ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda pärast toote eest tasumist juhul, kui:

  1. kui tarbija on sõlminud müügilepingu Müüja äriruumides;

  2. tooteks on unikaalne asi, mis on valmistatud tarbijast ostja esitatud tingimuste kohaselt või on müüja poolt spetsiaalselt tarbijast ostjale tellitud, arvestades tarbijast ostja isiklikke vajadusi, mistõttu ei ole võimalik seda realiseerida kolmandatele isikutele;

  3. tooteks on arvutitarkvara, arvutimängud, audio- ja videosalvestised ning selle sarnased tooted juhul, kui tarbijast ostja on avanud toote pakendi;

  4. tooteks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal;

  5. tooteks on tooted, mis ei ole pärast pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks ning tarbijatele turustamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (sh pardlid, kaalud, kõrvaklapid, epilaatorid, hambaharjad, massaažiseadmed jne), või kui tootel on selgelt näha toote kasutamise jälgi, mida saab tervisekaitse ning hügieenilisuse tagamise eesmärgil kõrvaldada üksnes ülemäära keerulise puhastamise ja desinfitseerimisega;

  6. tooted või teenused, mille osas on seadusandja pidanud vajalikuks kehtestada taganemisõiguse kasutamise piirangu (võlaõigusseaduse § 53 lõige 4); või kui

  7. taganemisõiguse kasutamine on vastuolus tarbija taganemisõiguse regulatsiooni eesmärgiga või on vastuolus hea usu põhimõttega.

 3. Tarbijast ostjal puudub õigus proovida enne ning pärast taganemisavalduse esitamist e-poe kaudu ostetud tooteid muul viisil, kui seda võimaldatakse keskmises müüjaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõte müügisaalis.

 4. Tarbijast ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama tarbijast ostjale toote eest tasutud ostuhinna, kui tarbijast ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab ostja poolt tasutud ostuhinna tagastatud toote eest tarbijast ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et tarbijast ostja on tagastatava toote müüjale tagastanud või esitanud tõendi, et tagastatav toode on müüjale saadetud eeldusel, et ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks. Muud ostja kulud (nt pangakulud, intress, käsitlustasu vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu. Juhul, kui toode on tarbijast ostja hinnangul puudusega, kohustub tarbijast ostja sellest müüjat taganemisavalduses teavitama ning puuduse enne toote tagastamist fikseerima (nt pildi tegemisega).

 5. Tarbijast ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav keskmises müüjaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõte müügisaalis eeldusel, et selle käigus ei jäeta tootele selgelt nähtavaid ning üksnes ülemäärase keerukusega kõrvaldatavaid kasutamise jälgi. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

 6. Kui tarbijast ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud asja kasutamise tõttu muul viisil, kui on tavapäraselt lubatud asja kasutada müügisaalis selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja tarbijast ostjale tasaarvestamise avalduse tarbijast ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui tarbijast ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates või tarbijast ostjale esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijast ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt tarbijast ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

 7. Tarbijast ostja kohustub tarbija taganemisõigust kasutades tagastama toote müüja Tallinna (Värvi 4, Tallinn 10621) esindusse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul, kui toote tagastamiseks kasutatakse mistahes posti- või kullerteenust, kohustub tarbijast ostja valima sellise teenusepakkuja, kes täidab temale antud käsundi mõistliku aja jooksul. Mõistlikuks ajaks loevad pooled kuni 7 kalendripäeva. Toote saatmine muul viisil või mujale kui kulleriga müüja Tallinna esindusse on käsitletav toote tagastamise kohustuse rikkumisena ning selle korral kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale leppetrahvi summas 10 eurot. Toote tähtaegse tagastamise kohustuse rikkumisel kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale leppetrahvi 15% toote hinnast. Juhul, kui müüjale ei ole tagastatavat toodet faktiliselt üle antud 60 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest, kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale täiendavat leppetrahvi 50% toote hinnast. Müüjal on õigus leppetrahvi nõuded tasaarvestada tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

 8. Kui tarbijast ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).

 9. Tarbija taganemisõigusele tuginedes saab müügilepingust taganeda vaid tarbija (s.o füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega).


Laadi siit alla müügilepingust taganemise avaldus